Zápas

Zápas jest pravděpodobně nejstarším ze závodních sportů. Již v době předhistorické měřili mužové vzájemně svoje síly v zápase. Tehdy ovšem nebylo žádných pravidel jako jsou dnes, kdy se konají na celém světě utkání závodníků podle přesných pravidel.

V oněch prvních dobách byl zápas pouze projevem hrubé síly jeskynních mužů. Dnes však je tomu docela jinak. Dnes nevítězí ten, kdo je fysicky absolutně nejsilnější, dnes rozhodují v zápase ještě jiní činitelé nežli jsou váha a síla, totiž technika, taktika, dech, vytrvalost, rychlost, pružnost a zručnost, které dávají možnost slabšímu, aby zvítězil v bojí nad brutální silou. Jest to spolupráce ducha a těla.

Prvotřídní zápasník musí míti rychlost sprintera, vytrvalost a bojovnost footballisty, tělesnou vyspělost plavce (tu má mít ostatně každý sportovec), pohotovost a rozhodnost boxera nebo šermíře atd., a musí všechny tyto vlastnosti v sobě spojovat, musí býti rychlý v rozhodování, musí míti dobrý postřeh, musí znáti rovnováhu, sílu a kondici svého soupeře.

Zápas jako jeden z nejzajímavějších bojových sportů jest také strhující pro diváka. Jakožto tělovýchovný prostředek jest zápas vysoké hodnoty, každý sval v těle jest vyvinut v souladu a harmonii s druhými částmi těla. Těla moderních zápasníků mají klasické formy. Svaly hoření a spodní části těla jsou napínány stejnoměrně a z toho důvodu jest zápas ideálním cvičením.

Pro pěstování zápasu není zapotřebí nákladných zařízení a může jej proto snadno a skoro všude pěstovati každý mladý muž, ať student, řemeslník, čí úředník, po svém zaměstnání. V Německu a Spojených státech jest zápas zaveden jako povinné cvičení. Zápas jest také sportem, který lze pěstovati v pokročilém věku a jest mnoho zápasníků přes 50 a 60 let. Známý americký zápasník Burns zápasil ještě v 65 letech a Zbyszko Cyganiewísz dobyl mistrovství světa v 55 letech. Podobných případů bychom mohli uvésti celou řadu (náš Fryštenský). Každý je stár jenom tak, jak se sám cítí, a kdo cvičí, cítí se mladším.

Zápas jest zajímavý, protože každá akce jest jiná a každá dvojice zápasí jinak, situace se střídají, v jednom okamžiku jest zápasník v útoku, v druhém v obraně.

Zápas jest sporem bojovým, ale nikoliv brutálním. Takovým se může státi jenom tehdy, pakliže jej pěstují brutální lidé. Zápasníci nastupují k boji v nejlepším úmyslu položiti jeden druhého na lopatky, nikoliv však jej zraniti nebo mu způsobiti nějakou bolest. Zápas vychovává lidí odvážné, nebojácné a takové dnešní doba a národ potřebuje. V Americe jest zápas velice pěstován na školách středních i vysokých. Zápas je sportem celých mužů. Školy mají své turnaje, utkání ústavu a vysokoškolská mistrovství. Lékaři a učitelé tělocviku doporučují zápas jakožto výborný prostředek k výstavbě těla. Zápas otužuje a vychovává hochy v zdravé a celé muže.

Deset minut zápasu jest lepší, nežli hodina monotonního cvičení rukou a nohou. Učte se zápasit pro zachování zdraví a sebedůvěry!
Zápas vede k lepšímu zdraví, větší síle a lepší mužnosti, pomáhá nám uchovati si svěží mysl a mladé tělo.

Hlavní pořadatel a organizátor Budoshow
Škola TAE KWON-DO CLUB BRNO ITF
Libor Macháň
Bohuslava Martinů 26, 602 00 Brno

Vytvořil ACMARK S.R.O.